purina vetcenter image

Czas przeżycia kotów ze spontanicznie występującą przewlekłą niewydolnością nerek kotów: wpływ terapii dietetycznej.

To prospektywne badanie z udziałem kotów z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością nerek porównywało czas przeżycia kotów żywionych zwykłą karmą bytową, albo dietą o obniżonej zawartości fosforu/białka (z lub bez dodatku substancji wiążącej fosforany) od momentu diagnozy. 29 kotów otrzymywało dietę weterynaryjną, podczas gdy pozostałych 21 nie współpracowało. Wmomencie diagnozy, obie grupy kotów dopasowano pod względem wieku, masy ciała i parametrów krwi i moczu. Żywienie dietą leczniczą wiązało się z obniżonym poziomem fosforanów i mocznika w osoczu oraz obniżonym osoczowym poziomem PTH. Mediana czasu przeżycia ukotów żywionych dietą zmodyfikowaną była istotnie wyższa, niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 633 i 264 dni).