purina vetcenter image

Badanie kohortowe nad epilepsją wśród 665000 psów objętych ubezpieczeniem: częstość występowania, śmiertelność i czas przeżycia od momentu diagnozy.

Artykuł ten podsumowuje zachorowalność i śmiertelność wskutek padaczki na podstawie ubezpieczeniowej bazy danych w Szwecji. Największe ryzyko zachorowania i wskaźnik śmiertelności dotyczyły samców rasy Bokser. Średni czas przeżycia był dłuższy u psów towarzyszących w porównaniu z psami pracującymi. Na podstawie zaznaczonych różnic rasowych można stwierdzić predyspozycję genetyczną do wystąpienia padaczki. Zachorowalność na padaczkę wynosiła 18 na 10000 pso-lat w ryzyku.