purina vetcenter image

Badanie kohortowe nad padaczką wśród 665.000 psów objętych ubezpieczeniem: częstotliwość występowania, śmiertelność, i czas przeżycia od momentu rozpoznania.

W badaniu tym oceniano częstość występowania, wskaźnik śmiertelności i czas przeżycia w dużej populacji psów objętych ubezpieczeniem w Szwecji oraz oceniało szereg czynników ryzyka. Ogółem, u 5013 psów zgłoszone było przynajmniej jedno roszczenie w wyniku padaczki, a 2327 psów poddanych zostało eutanazji lub zmarło wskutek padaczki. Częstość występowania padaczki oszacowano na 18 przypadków na 10000 pso-lat w ryzyku. Najwyższe ryzyko wystąpienia epilepsji zapbserwowano u rasy Bokser, u której najwyższy był także wskaźnik śmiertelności. Ogółem, ryzyko było większe u samców, niż u samic. Średni czas przeżycia (włączając śmierć oraz eutanazję) po rozpoznaniu wynosił 1.5 roku.