purina vetcenter image

Wpływ spożycia białka podczas treningu na biochemiczne I wydolnościowe parametry u psów zaprzęgowych.

W badaniu tym porównano korzystny wpływ izokalorycznych diet o różnej zawartości białka (18%, 23%, 29% i 35%) podawanych 4 grupom psów zaprzęgowych przez okres 1 miesiąca i podczas 12-tygodniowego okresu treningu. Kluczowe parametry takie jak masa ciała, spożycie energii, PVC, stężenie hemoglobiny i inne wskaźniki biochemiczne oznaczano przed, w czasie i zaraz po okresie treningu, a maksymalne zużycie tlenu zmierzono przed i po okresie treningu. Dieta o 18% zawartości białka nie sprostała zapotrzebowaniu tych psów podczas treningu, podczas gdy dieta o 35% zawartości białka zapewniała lepszą wydolność, gdyż powodowała wzrost objętości osocza.