purina vetcenter image

Wpływ suplementacji włókna pokarmowego na kontrolę glikemii u psów z cukrzycą indukowaną alloksanem.

To badanie skrzyżowane porównywało wpływ włókna w diecie psów z indukowaną cukrzycą.W badaniu wykorzystano 3 diety (bogatą we włókno nierozpuszczalne, bogatą we włókno rozpuszczalne i ubogą we włókno). Sześć psów włączono do badania i losowo przydzielono do z góry ustalonej sekwencji siet. Każdy pies był żywiony dietą przez 56 dni. Wszystkie psy otrzymywały świńską insulinę lente i połowę zapotrzebowania energetycznego w ods™pach 12-godzinnych. Aktywność fosfatazy alkalicznej w surowicy była istotnie wyższa u psów na diecie z niską zawartościa włókna w porównaniu z pozostałymi dwiema dietami. Średnie poposiłkowe stężenie glukozy w surowicy oznaczane co 2 godziny przez 24 godziny było istotnie niższe w większości próbek u psów żywionych dietą o wysokiej zawartości włókna nierozpuszczalnego i o wysokiej zawartości włókna rozpuszczalnego, w porównaniu z psami otrzymującymi dietę ubogą w włókno.