purina vetcenter image

Identyfikacja zaawansowanego produktu końcowego glikacji białek, N(epsilon) karboksymetylolizyny w błonie maziowej pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Celem tego badania było ustalenie po raz pierwszy obecności markera stresu oksydacyjnego N(epsilon) karboksymetylolizyny (CML) w błonie maziowej stawu z RA od 10 pacjentów z RA i 8 w grupie kontrolnej (spośród któryczh 4 miało zwyrodnieniową chorobę stawów (OA)) metodą immunohistologii. Zidentyfikowano ją w wyściółce maziowej, warstwie podwyściółkowej oraz nabłonku we wszystkich próbkach od pacjentów z RA i OA, ale wybarwienie podwyściółki było słabsze w OA, niż w RA. Niektóre makrofagi i komórki T były pozytywne dla CML. Komórki B były negatywne.