purina vetcenter image

Metabolizm i perfuzja mózgowa u pacjentów z lekooporną padaczką ogniskową bez zmian w MR poddanych jednoczesnemu PET z (18)F-FDG ze znakowaniem spinów krwi tętniczej.

Głównym wyzwaniem u ludzi w przeoperacyjnej ocenie pacjenta epileptycznego jest właściwe ustalenie miejsca powstawania drgawek, szczególnie u osób bez zmian w MR. Badanie to przeprowadzono z udziałem 20 pacjentów z lekooporną padaczką ogniskową poddanych badaniu PET/MR i PET/CT ze standaryzowanym współczynnikiem gromadzenia znacznika (SUVr) i mapami przepływu mózgowego krwi (CBF) obliczonymi, odpowiednio, dla PET/CT-PET/MR i ASL. Wyniki pokazują dużą zgodność pomiędzy ASL i 18F-FDG PET/MR z hipometabolizmem i hipoperfuzją w tej samej półkuli u 18/20 pacjentów, podczas gdy u pozostałych wynik był prawidłowy. 18F-FDG PET/CT-PET/MR wykazywało wysoką zgodność, szczególnie gdy wziąć pod uwagę zAI. Jednoczesna ocena akwizycji metabolizmu-perfuzji umożliwia doskonałą zgodność pod kątem laterailzacji i dobrą zgodność pod względem lokalizacji, dostarczając nowych, przydatnych informacji.