purina vetcenter image

Tiorediksyna jako biomarker stresu oksydacyjnego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Stres oksydacyjny rozwija się u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA) i pełni ważną rolę zarówno w zapaleniu jak i w niszczeniu stawów objętych RA. W badaniu tym oznaczano osoczowy poziom tioredoksyny (TRX), która indukowana jest w kilku rodzajach komórek w odpowiedzi na stress oksydacyjny i jest wydzielana pozakomórkowo, aby zweryfikować ją jako marker stresu oksydacyjnego u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA). Odkryto wyższe poziomy TRX u pacjentów z RA w porównaniu ze zdrowymi osobami (86.8 +/-54.1 ng/ml wobec 38.6 +/-18.5 ng/ml, P<0.0001). Te stężenia byly również skorelowane z wartościami białka C-reaktywnego (CRP). Oznaczano także TRX w mazi stawowej (SF) i poziom ten był również istotnie wyższy u pacjentów z RA i skorelowany z liczbą leukocytów w SF oraz poziomem CRP w surowicy. TRX stwierdzano również na powierzchni wyściólki jamy stawowej oraz w leukocytach. Ponadto, odkryto również, że wydalanie z moczem 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny (8-OHdG), biomarkera oksydacyjnego uskodzenia DNA przez endogenne reaktywne formy tlenu było istotnie wyższe u pacjentów z RA (11.55 +/- 4.71 wobec 7.76+/- 2.26 ng/mg kreatyniny, P<0.0001) i że poziom TRX we krwi jest nowym biomarkerem stresu oksydacyjnego w RA.